Regulamin Konkursu Walentynkowego

§1 [Postanowienia ogólne]

1. 

Organizatorem Konkursu  z dnia 1.02.2020, (dalej „Konkurs”) jest Karolina Moczulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WHITE HILL STUDIO Karolina Moczulska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wojska Polskiego 19a/9, 43-100 Tychy, NIP 6462953016, REGON 367033475, adres poczty elektronicznej: kontakt@whitehillstudio.pl, numer telefonu: 530 813 988  (dalej „Organizator”)

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook na profilu marki White Hill Studio Karolina Moczulska  należącym do Organizatora (dalej „Profil Marki”).

4. Konkurs równocześnie odbywa się na 4 profilach marek współpracujących i współfinansujących nagrody. Profile marek na platformie Facebook, które równolegle prowadzą Konkurs to Candle Craft, Pracownia Fryzjerska Karolina Sańka, Praliné Makeup Room, Zmalowane- Klaudyna Kściuczyk -Educator ReformA Nail (dalej „Profile Marek Współpracujących”).

5. Organizator oraz właściciele Profili Marek Współpracujących są odpowiedzialni za zapewnienie tylko swojej części nagrody, o której mowa w §4 punkcie 1 regulaminu.

6. Zasady konkursu na Profilu Marki oraz Profilach Marek Współpracujących są jednolite.

7. Regulamin stanowi podstawę do organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej „Regulamin”).

8. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

11. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za realizację Konkursu.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2020 r.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu.

§2 [Uczestnictwo w Konkursie]

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i zwolnione z opłat.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej i spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne podmioty.

§3 Przebieg i zasady Konkursu

1. Organizator przeprowadzi Konkurs w dniach od 1.02.2020 do 10.02.2020.

2. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie zamieszczone na jednym z Profili Marek Współpracujących lub Profilu Marki w poście oznaczonym jako Konkurs.

3. Podczas trwania Konkursu uczestnik może nadesłać tylko po jednej odpowiedzi na pytanie zadane w pierwszym dniu trwania Konkursu na każdym z Profili Marek Współpracujących i Profilu Marki.

4. Uczestnik ma prawo skomentować post konkursowy na każdym z Profili Marek Współpracujących oraz na Profilu Marki. Zwiększa w ten sposób szansę na wygraną.

5. Edytowane komentarze nie biorą udziału w Konkursie.

6. W przypadku zamieszczenia przez uczestnika więcej niż jednego komentarza pod tym samym postem konkursowym na Profilu Marki lub Profilu Marki Współpracującej Organizator lub właściciel Profilu Marki Współpracującej weźmie pod uwagę tylko pierwszy zamieszczony przez uczestnika komentarz.

7. Właściciele Profili Marek Współpracujących oraz Profilu Marki wchodzą w skład jury (dalej „Jury”).

8. Każdy członek Jury wyłania po jednym, najlepszym według niego, autorze komentarza pod postem konkursowym (dalej „Finalista”) na Profilu Marki lub Profilu Marki Współpracującej, którego jest właścicielem.

9. Spośród Finalistów Jury wspólnie wyłania jedną osobę, która udzieliła najciekawszej odpowiedzi według nich (dalej „Zwycięzca”).

10. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi 11.02.2020 r. w odpowiedzi na zwycięski komentarz pod postem konkursowym na Profilu Marki lub Profilu Marki Współpracującej w serwisie społecznościowym Facebook.

11. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 1 dnia od daty otrzymania informacji o nagrodzie skontaktować się z Organizatorem lub właścicielem Profilu Marki Współpracującej poprzez wiadomość prywatną wysyłaną do Profilu Marki lub Profilu Marki Współpracującej za pośrednictwem serwisu Facebook. W wiadomości należy potwierdzić i ustalić godzinę przybycia (godziny poranne od 9:00) do Pracowni Fryzjerskiej Karolina Sańka przy ulicy Sikorskiego 71 w Tychach po odbiór nagród.

§4 Nagrody

1. Nagrodą dla Zwycięzcy jest mini sesja zdjęciowa zawierająca 5 zdjęć w wersji elektronicznej wykonana 14 maja 2020 roku w Pracownia Fryzjerska Karolina Sańka przy ulicy Sikorskiego 71 w Tychach

2. Nagrody są zwolnione z podatku na mocy art. 21.1 Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych. Ich łączna wartość nie przekracza kwoty 2000 zł przewidzianej przez ustawodawcę jako uprawniającej do zwolnienia z podatku.

3. Nagroda dla Zwycięzcy zostanie przekazana osobiście w Pracowni Fryzjerskiej Karolina Sańka znajdującej się przy ulicy Sikorskiego 71 w Tychach w dniu ustalonym między Zwycięzcą a Organizatorem lub właścicielem Profilu Marki Współpracującej. 

4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem. Nie ma możliwości wymiany na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.

5. W razie rezygnacji lub nieprzyjęcia przez Zwycięzcę nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.

§5 Reklamacje

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: ul. Wojska Polskiego 19a/9, 43-100 Tychy przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Regulamin Konkursu 01.02.2020.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników biorących udział w Konkursie jest KAROLINA MOCZULSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WHITE HILL STUDIO Karolina Moczulska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 19a/9, 43-100 Tychy, NIP 6462953016, REGON 367033475, adres poczty elektronicznej: kontakt@whitehillstudio.pl, numer telefonu: 530 813 988. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji i odbioru nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie.

3. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zatem dane osobowe uczestników przetwarzane będą na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

4. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane wyłącznie przez czas trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie.

5. Każdy kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;

e) przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO.

f) Wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

6. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Wojska Polskiego 19a/9, 43-100 Tychy lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@whitehillstudio.pl

Dodaj komentarz